Witamy
Wyszukiwanie
Wydarzenia
Kętrzyńskie Centrum Kultury | ul. Sikorskiego 24A, 11-400 Kętrzyn

Konkurs fotograficzny "Pejzaż Polski"

Wydarzenie trwa od 12 wrz 2014 do 11 lis 2014 (Polska)


­Regulamin konkursu fotograficznego

 "Pejzaż Polski"

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Kętrzyńskie Centrum Kultury oraz Pracownia Fotograficzna "Kadr" w Kętrzynie ul. Sikorskiego 24A, 11-400 Kętrzyn

2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich fotografujących zawodowo i amatorsko

3. Zdjęcia należy nadsyłać do 20.10.2014 roku na adres:

Kętrzyńskie Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24A, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany w ciągu tygodnia od daty zakończenia Konkursu. Wyniki Konkursu oraz miejsce i czas wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej KCK (www.kck.ketrzyn.pl) oraz na portalu społecznościowym Facebook

5. Wręczenie nagród odbędzie się 11.11.2014 o godz. 16.00

II Uczestnicy

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący zawodowo i amatorsko

2. Z uczestnictwa wyłączeni są organizatorzy konkursu

III Zasady Konkursu

1. Prace nagrodzone w innych konkursach nie mogą brać udziału w konkursie „Pejzaż Polski”

2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace (tryptyk itp. traktowany jest jako jedna praca) w formacie 20x30 do 70x90 cm 

3. Każda praca musi być na odwrocie opisana: imię i nazwisko autora, adres i telefon kontaktowy

4. Do przesyłki należy dołączyć prace w formie cyfrowej, CD lub DVD. Fotografie mogą być wykorzystane w celach rozpropagowania konkursu.

5. Opłatę za uczestnictwo w wysokości 30 zł. ( koszty pocztowe i organizacyjne ) należy przesłać na konto Kętrzyńskiego Centrum Kultury z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”.

Konto: Bank PEKAO S.A. Oddział w Kętrzynie nr 07 1240 5774 1111 0000 5724 7263

    Dowód wpłaty należy przesłać wraz ze zdjęciami.

IV Jury

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora

2. W skład Jury wejdą:

  • Sławomir Cembor - fotograf, Prezes Mazurskiego Towarzystwa Fotograficznego
  • Andrzej "Fetish" Frankowski - fotograf
  • Artur Frankowski - fotograf, UA Poznań, ins. ds. fotografii KCK
  • Jerzy Stankiewicz - artysta rzeźbiarz

3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac nie realizujących tematu Konkursu lub nie spełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w konkursie mogą zostać wykluczone prace posiadające słabą jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp. Odrzuceniu podlegają prace na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

V Nagrody

1. Organizatorzy uhonorują atrakcyjnymi nagrodami zdobywców I, II, II miejsca oraz zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień.

2. Prace laureatów zostaną opublikowane w katalogu Konkursu.

3. Prace nagrodzone oraz zakwalifikowane zostaną wystawione w galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury ul. Sikorskiego 24A

4. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową lub telefonicznie.

VI Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza że:

  • Akceptuje niniejszy regulamin
  • Jest autorem zdjęć. Ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogły by zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833
  • Udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieograniczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:

o   Utrwalania

o   Zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską

o   Wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą

o   Wprowadzania do pamięci komputera

o   Publikacji w tytułach Organizatora

o   Publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.kck.ketrzyn.pl) oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook.

o   Publikacji w katalogu wystawy

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

Ateliora na Facebook Odwiedź naszą stronę na facebooku i zostań naszym fanem, a dowiesz się przed innymi o wydarzeniach i konkursach związanych z naszym portalem.
Creative Commons Nasz serwis pozwala nadawać każdej fotografii oznaczenia o prawach autorskich bazujących na rozwiązaniach Creative Commons. Kliknij na logo aby dowiedzieć się więcej o międzynarodowym projekcie Creative Commons.