Witamy
Wyszukiwanie
Regulamin

Wrocław, dnia 6 września 2011 roku

Regulamin serwisu ATELIORA

 

Spis treści:

1. Postanowienia ogólne

§ 1. Obowiązywanie regulaminu

§ 2. Słowniczek pojęć

2. Zasady uczestnictwa w serwisie:

§ 3. Prawa Użytkownika

§ 4. Zawarcie umowy

§ 5. Rozwiązanie umowy

§ 6. Rejestracja Użytkownika

§ 7. Konto

§8. Abonament

§9. Kredyty

§ 10. Zdjęcia

§ 11. Prace grupowe

§ 12. Blokowanie i usunięcie konta

§ 13. Usługi związane z uczestnictwem w serwisie

3. Ochrona danych osobowych:

§ 14. Administrator danych osobowych

§ 15. Przetwarzanie danych osobowych

4. Prawa autorskie:

§ 16. Przepisy prawa

§ 17. Oświadczenie

§ 18. Działania Administratora

5. Reklamacje:

§ 19. Postępowanie reklamacyjne

6. Odpowiedzialność:

§ 20. Oświadczenie serwisu ATELIORA

§ 21. Wyłączenie odpowiedzialności serwisu ATELIORA

§ 22. Działania serwisu ATELIORA

7. Postanowienia końcowe:

§ 23. Dostępność regulaminu

§ 24. Zmiana regulaminu

§ 25. Rozwiązanie umowy

§ 26. Prawo właściwe

§ 27. Obowiązywanie regulaminu

 

 

 

 

1. Postanowienia ogólne:

§ 1. Obowiązywanie regulaminu.

1. Niniejszy regulamin określa zasady działania i uczestnictwa w serwisie ATELIORA prowadzonym pod adresem internetowym www.ateliora.com, w szczególności prawa i obowiązki zarejestrowanego Użytkownika serwisu ATELIORA.

2. Serwis ATELIORA jest serwisem społecznościowym, w ramach którego Użytkownicy mają prawo do zamieszczania zdjęć, ich komentowania, katalogowania, opisywania oraz obrabiania, pisania tekstów oraz do korzystania z usług serwisu.

3. Wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w szczególności majątkowych praw autorskich do serwisu ATELIORA jest PIRS Piotr Schmidt we Wrocławiu pod adresem Francuska 46.

4. Nazwa serwisu, jego koncepcja, szata graficzna, znak handlowy, baza danych oraz oprogramowanie i teksty podlega ochronie prawnej.

 

 

§ 2. Słowniczek pojęć.

Ilekroć w regulaminie serwisu ATELIORA jest mowa o:

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

2) Administratorze – należy przez to rozumieć serwis ATELIORA.

3) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę posiadającą konto w serwisie ATELIORA.

4) Koncie – należy przez to rozumieć dostępne Użytkownikowi po zalogowaniu miejsce, w którym może on korzystać z usług świadczonych przez serwis ATELIORA.

5) Rejestracji – należy przez to rozumieć zawarcie umowy o korzystanie z serwisu ATELIORA poprzez podanie odpowiednich danych w formularzu i potwierdzenie dokonanej rejestracji przez serwis ATELIORA za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6) Profilu – należy przez to rozumieć stronę Użytkownika, na której zamieszcza on informacje o sobie, a także udostępnia zdjęcia innym Użytkownikom.

7) Abonamencie – należy przez to rozumieć odpłatną usługę świadczoną przez Administratora w ramach której Użytkownik ma możliwość zamieszczenia odpowiedniej ilości zdjęć, skorzystania z dodatkowych narzędzi dostępnych w modułach oraz usług dostępnych w serwisie ATELIORA.

8) Punktach – należy przez to rozumieć wirtualną monetę pozwalającą na zakup usług dodatkowych oraz Abonamentu.

9) Danych osobowych – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

10) Komentarzu - należy przez to rozumieć pisemne wyrażenie opinii na temat zdjęć i tekstów znajdujących się w serwisie ATELIORA.

11) Zdjęcia – należy przez to rozumieć wszelkie fotografie, ilustracje, skany, itp.

 

 

 

2. Zasady uczestnictwa w serwisie:

§ 3. Prawa Użytkownika:

 

1. Uczestnikami serwisu są jego Użytkownicy.

2. Użytkownik ma prawo:

1) posiadania własnego konta w serwisie ATELIORA;

2) umieszczania, modyfikowania oraz publicznego prezentowania zdjęć w ramach konta;

3) zmiany lub usunięcia swoich zdjęć lub konta;

4) przeglądania zdjęć innych Użytkowników i ich oceniania;

5) komentowania zdjęć innych Użytkowników;

6) wykupienia abonamentu w ramach serwisu ATELIORA;

7) tworzenia oraz bycia członkiem grup Użytkowników oraz profili grupowych;

8) korzystania z narządzi udostępnianych przez serwis ATELIORA;

9) wykupienia opcji bez reklam na koncie Użytkownika.

3. Użytkownik nie może:

1) podawać nieprawdziwych lub nieaktualnych danych dotyczących swojej osoby;

2) przekazywać hasła do konta osobom trzecim;

3) używać wulgaryzmów lub innych sformułowań naruszających przepisy prawa lub jakiekolwiek dobra innej osoby chronione prawne;

4) umieszczać materiałów pornograficznych w jakiejkolwiek formie zabronionej przez przepisy prawa polskiego, w szczególności materiałów pornograficznych z udziałem małoletniego, z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem;

5) umieszczać materiałów propagujących i nakłaniających do przemocy lub dyskryminacji w jakiejkolwiek formie zabronionej przez przepisy prawa polskiego, w szczególności wobec osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości oraz do popełniania przestępstw lub przestępstw skarbowych;

6) rozpowszechniać wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody

7) rozsyłać niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami)

8) w inny sposób łamać ogólnie przyjęte inne zasady etykiety.

4. Przestrzegania niniejszego regulaminu jest podstawowym obowiązkiem Użytkownika serwisu ATELIORA.

5. Zachowanie Użytkownika polegające na niestosowaniu się do niniejszego regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkować może nałożeniem czasowej lub całkowitej blokady na korzystanie z niektórych lub wszystkich praw Użytkownika serwisu. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego konta w serwisie ATELIORA.

6. Serwis ATELIORA zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek materiałów bez konieczności podania przyczyny.

 

 

§ 4. Zawarcie umowy.

 

1. Użytkownikiem serwisu ATELIORA może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat , jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna.

2. Serwis ATELIORA zastrzega sobie prawo do ustanawiania surowszych rygorów wiekowych dotyczących niektórych czynności lub treści dotyczących serwisu, w szczególności żądania zgody przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności majątkowych związanych z uczestnictwem w serwisie lub oznaczenia określonych materiałów lub treści jako dostępnych po osiągnięciu określonego wieku.

3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna może być Użytkownikiem serwisu na zasadach profilu grupowego i zobowiązana jest do wskazania osoby kontaktowej.

4. Podstawą uczestnictwa w serwisie ATELIORA jest zawarcie umowy o uczestnictwo w serwisie w następujących wariantach:

- z prawem komentowania zdjęć;

- z prawem umieszczania i dodawania zdjęć;

- z prawem korzystania z usług płatnych.

5. Zawarcie umowy o uczestnictwo w serwisie ATELIORA następuje przez rozpoczęcie korzystania z usług dostępnych w serwisie, tj. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.ateliora.com/pl/rejestracja/podstawowa i potwierdzenie podanych tam danych. Zestaw danych niezbędnych do zawarcia umowy uzależniony jest od wariantu uczestnictwa wybranego przez Użytkownika.

6. Niezależnie od wariantu uczestnictwa, każdorazowo niezbędne jest podanie następujących danych: adresu poczty elektronicznej i hasła oraz pseudonimu (nick).

7. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

 

§ 5. Rozwiązanie umowy.

 

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o uczestnictwo w serwisie ATELIORA bez podania przyczyn w trybie natychmiastowym.

2. Serwis ATELIORA rozwiązuje umowę poprzez usunięcie konta Użytkownika.

3. Użytkownik rozwiązuje umowę poprzez usuniecie konta lub zgłoszenie serwisowi żądania usunięcia konta. Użytkownik może samodzielnie usunąć swoje konto poprzez stronę:  

https://www.ateliora.com/pl/uzytkownik/personal-settings/other

4. W przypadku żądania usunięcia konta zgłoszonego serwisowi ATELIORA, nastąpi to w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia jego otrzymania żądania. Żądanie takie ma być zgłoszone drogą listowną lub elektroniczną pod adresem bok@ateliora.com

5. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

 

 

§ 6. Rejestracja Użytkownika.

 

1. W przypadku wypełnienia formularza, Użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji na podany adres poczty elektronicznej.

2. Poprzez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, statystycznych i informacyjnych.

3. Poprzez rejestrację Użytkownik oświadcza, ze zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także podał prawdziwe i aktualne dane dotyczące swojej osoby i zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji.

4. Poprzez rejestrację Użytkownik oświadcza, że wszelkie materiały umieszczane przez niego w serwisie ATELIORA są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają żadnych praw osób trzecich.

5. Poprzez rejestrację Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich, innych praw własności przemysłowej, prywatności innych osób oraz do powstrzymywania się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby zakłócać lub naruszać prawidłowość funkcjonowania serwisu ATELIORA.

 

 

§ 7. Konto.

 

1. Konto w serwisie ATELIORA może być kontem indywidualnym, kontem firmowy lub rodzinnym.

2. Maksymalna liczba kont przysługujących jednemu Użytkownikowi wynosi jedno na każdy podany adres poczty elektronicznej.

3. Użytkownikiem konta firmowego może być przedsiębiorca, który jest podmiotem wszystkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a także ma prawo przydzielać określone prawa innym osobom w celu korzystania z konta w ramach wykonywanej pracy.

4. Użytkownikiem konta rodzinnego może być określona osoba, która jest podmiotem wszystkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a także ma prawo przydzielać określone uprawnienia innym osobom bezwarunkowo, pod warunkiem akceptacji użytkownika dla określonych uprawnień lub wyłączyć innym osobom możliwość korzystania ze wszystkich lub niektórych uprawnień.

5. Konto, które nie jest użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania może zostać usunięte przez serwis ATELIORA, chyba że jest odwiedzane przez innych Użytkowników w tym czasie.

6. Konto, które nie jest oglądane przez innych Użytkowników, przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniej wizyty może zostać usunięte przez serwis ATELIORA.

7. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

 

 

§8. Abonament.

 

1. Korzystanie z serwisu ATELIORA jest nieodpłatne, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych jako odpłatne.

2. Użytkownik serwisu ATELIORA nie może zostać zobowiązany do korzystania z opcji odpłatnych w sytuacji, w której nie wyraził on na to zgody.

3. Skorzystanie z usługi odpłatnej nie zwalnia Użytkownika z obowiązku przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Serwis ATELIORA opublikuje pod adresem https://www.ateliora.com/pl/cennik cennik usług związanych z korzystaniem z serwsiu ze szczegółowym wskazaniem samej usług oraz ceny netto oraz brutto.

5. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji Abonament, zobowiązany jest on do podania danych niezbędnych do wystawienia dokumentu sprzedaży, jakim jest faktura VAT, przez serwis ATELIORA.

6. Serwis ATELIORA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności od dowolnych usług świadczonych przez serwis, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

 

§9. Punkty.

 

1. Użytkownik będzie miał prawo skorzystania z opcji „Punkty” od momentu zakończenia funkcjonowania serwisu ATELIORA w wersji testowej BETA.

 

 

§ 10. Zdjęcia.

 

1. Dodając zdjęcia do konta, Użytkownik oświadcza, że posiada on prawa do tych zdjęć lub przedstawiają one jego postać i nie naruszają żadnych praw osób trzecich.

2. W przypadku zdjęć, na których znajduje się jedna lub więcej osób, Użytkownik umieszczając takie zdjęcie oświadcza, że posiada ona zgodę osób na nim przedstawionych na ich wykorzystanie w serwisie ATELIORA

3. Serwis ATELIORA zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania zdjęć tak, aby odpowiadały one możliwościom technicznym serwisu, w szczególności ich zmniejszenia lub skompresowania. W taki przypadku może nie być możliwości odzyskania ustawień pierwotnych zdjęcia.

4. W przypadku odrzucenia zdjęcia przez serwis ATELIORA, Użytkownik może zostać o tym poinformowany na podany adres poczty elektronicznej lub poprzez umieszczenie stosownej informacji na jego profilu (w systemie powiadomień)

5. Serwis ATELIORA zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości zdjęć w każdym czasie poprzez przesłanie zapytania do Użytkownika.

6. Serwis ATELIORA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie zdjęć umieszczonych w serwisie ATELIORA przez inne osoby

7. Serwis ATELIORA dołoży wszelkich starań, aby zdjęcia zamieszone przez Użytkownika nie zostały pobrane przez osoby do tego nieupoważnione, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli poprzez działania takich osób zdjęcia te zostaną pobrane z serwisu.

 

 

§ 11. Prace grupowe.

 

1. Serwis ATELIORA zapewnia możliwość skorzystania z opcji „Prace grupowe” dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób prawnych, innych przedsiębiorców oraz osób prywatnych.

2. W przypadku skorzystania z opcji „Prace grupowe” Użytkownik ma obowiązek podania osoby odpowiedzialnej z jego strony za konto, a także niezwłocznej aktualizacji danych takiej osoby.

3. W ramach opcji „Prace grupowe” Użytkownik ma prawo zamieszczać zdjęcia, do których posiada autorskie prawa majątkowe.

4. Serwis ATELIORA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Użytkownika korzystającego z opcji „Prace grupowe”, w szczególności związane z naruszeniem praw osób trzecich.

 

 

§ 12. Blokowanie i usunięcie konta lub zdjęć.

 

1. Serwis ATELIORA zastrzega sobie prawo do blokowania i usunięcia konta w przypadkach wskazanych w niniejszym regulaminie, a także w przypadkach wskazanych poniżej.

2. Serwis ATELIORA ma prawo zablokowania konta w przypadku:

- złamania postanowień niniejszego Regulaminu;

- uznania zachowań Użytkownika za złamanie zasad kultury;

- uznania działań Użytkownika za szkodliwe dla innych Użytkowników lub serwisu;

- przekroczenia pakietu transferu danych dostępnego w ramach danego abonamentu – w tym przypadku blokada trwa do pierwszego dnia następnego miesiąca;

- stwierdzenia handlu kontami, za wyjątkiem zrzeczenia się praw do konta na rzecz konkretnej osoby wraz z poinformowaniem serwisu ATELIORA o takim zdarzeniu;

- umieszczenia w subdomenie nazw renomowanych, słów uznanych za obelżywe, wulgarne, nawołujących do przemocy lub dyskryminacji;

- umieszczenia w subdomenie nazw renomowanych, które są zarejestrowanymi znakami towarowymi nie należącymi do Użytkownika;

- braku płatności Abonamentu przez okres co najmniej 1 miesiąca.

3. Serwis ATELIORA ma prawo do usunięcia konta w przypadku stwierdzenia, że konto Użytkownika nie było oglądane przez innych użytkowników przez okres co najmniej 6 miesięcy.

4. W przypadku zablokowania lub usunięcia konta przez serwis ATELIORA, jego powtórne założenie wymaga uprzedniej zgody serwisu.

5. Serwis ATELIORA ma prawo do usunięcia zdjęć, które nie były oglądane przez innych Użytkowników przez okres co najmniej 6 miesięcy, o ile inaczej nie stanowi o tym aktualnie wykupiony abonament lub inna usługa, z której Użytkownik korzysta.

6. Serwis ATELIORA ma prawo zablokowania zdjęć w przypadku:

– zmiany statusu zdjęć, w szczególności na dostępne po osiągnięciu określonego wieku – blokada polega wówczas na wyłączeniu dostępu do zdjęcia dla osób, które wskazanego wieku nie osiągnęły;

– powstania wątpliwości co do autorstwa zdjęć.

7. Serwis ATELIORA zastrzega sobie prawo do zmiany statusu Użytkownika, w szczególności w przypadku braku płatności Abonamentu.

8. Serwis ATELIORA zastrzega sobie prawo do stworzenia bazy subdomen (nazw) zastrzeżonych obejmujących:

- słowa, które nie mogą być wykorzystywane, w szczególności wulgaryzmy,

- nazwy renomowane zastrzeżone dla osób lub podmiotów, którym przysługują prawa do nich;

- inne nazwy o charakterze komercyjnym.

 

 

§ 13. Usługi związane z uczestnictwem w serwisie:

 

1. Użytkownik ma prawo do skorzystania z następujących dodatkowych opcji serwisu ATELIORA:

- tworzenia prezentacji i pokazów slajdów;

- prowadzenia bloga lub fotobloga w ramach serwisu ATELIORA;

- stworzenia i prezentacji port folio.

2. Serwis ATELIORA zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych i oferowania Użytkownikom szczególnych warunków uczestnictwa w serwisie.

 

3. Ochrona danych osobowych:

 

 

§ 14. Administrator danych osobowych.

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest PIRS Piotr Schmidt we Wrocławiu przy ulicy Francuskiej 46.

2. Dane osobowe Użytkowników serwisu ATELIORA podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

§ 15. Przetwarzanie danych osobowych.

 

1. Dane osobowe Użytkownika serwisu ATELIORA przetwarzane są na podstawie jego zgody wyrażanej w momencie dokonania rejestracji konta w serwisie ATELIORA.

2. Dane osobowe Użytkownika serwisu ATELIORA przetwarzane są wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, realizacji, zmiany lub rozwiązania umowy świadczonej drogą elektroniczną.

3. Za zgodą Użytkownika serwis ATELIORA może przetwarzać jego dane osobowe w zakresie szerszym niż wskazany w ust. 1.

4. Szczegółowe zasady dotyczące zakresu przetwarzanych danych osobowych Użytkownika oraz zasad ich zabezpieczenia, udostępnienia lub powierzenia przetwarzania zostały uregulowane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu – Polityka prywatności.

 

 

 

4. Prawa autorskie:

 

 

§ 16. Przepisy prawa.

 

Użytkownik serwisu ATELIORA oświadcza, że znane mu są przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), w szczególności dotyczące osobistych i majątkowych praw autorskich do utworu, dozwolonego użytku oraz ochrony wizerunku.

 

 

§ 17. Oświadczenie.

 

1. Użytkownik serwisu ATELIORA oświadcza, że umieszczając zdjęcia w serwisie posiada wymagane prawem zgody obejmujące zarówno całe zdjęcie, jak też jego poszczególne elementy, a nadto nie narusza żadnych praw innych osób.

2. Użytkownik serwisu ATELIORA oświadcza, że umieszczając zdjęcie, wizerunek, dane, wypowiedzi w serwisie wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez innych Użytkowników w ramach dozwolonego użytku, jak również na potrzeby prowadzonych przez serwis akcji promocyjno – marketingowych.

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), jak też nie posiadających cech utworu w rozumieniu wskazanej ustawy, umieszczonych w serwisie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wskazanych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa albo niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik, który umieścił w serwisie ATELIORA treści o charakterze utworu w rozumieniu ustawy wskazanej w ust. 3 zrzeka się wszelkich roszczeń względem serwisu z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z serwisu) tych treści.

5. Użytkownik serwisu ATELIORA oświadcza, że umieszczając jakiekolwiek inne zdjęcia lub materiały w serwisie nie narusza obowiązujących przepisów prawa, w szczególności majątkowych praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

 

 

§ 18. Działania Administratora.

 

1. Administrator serwisu ATELIORA zastrzega sobie prawo do ingerencji w zdjęcia lub w treści znajdujące się w serwisie ATELIORA w celu dostosowania ich do możliwości technicznych serwisu.

2. We wskazanym powyżej zakresie Administrator zobowiązuje się dochować należytej staranności w celu uniknięcia zmiany jakości zdjęć lub tekstu.

3. Użytkownik serwisu ATELIORA zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających z ingerencji administratora wskazanych w ust. 1 i 2.

 

 

 

5. Reklamacje:

 

 

§ 19. Postępowanie reklamacyjne.

 

1. Wszelkiego rodzaju problemy w funkcjonowaniu serwisu ATELIORA, w szczególności dotyczące braku dostępu do niego, a także dotyczące uwag w jego funkcjonowaniu mogą być zgłaszane wyłącznie za pomocą formularza „Napisz do nas” umieszczonego pod linkiem https://www.ateliora.com/pl/contact-us na stronie startowej serwisu.

2. Serwis ATELIORA zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpoznania reklamacji wynikającej z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.

3. Reklamacji nie podlega zablokowanie konta przez serwis ATELIORA powstałe z wyłącznej winy Użytkownika, w szczególności związane z brakiem płatności za Abonament za okres braku płatności, także w przypadku poterminowego uiszczenia płatności za Abonament, jak również związane z przekroczeniem pakietu transferu danych.

4. Reklamacja zgłoszona w sposób opisany powyżej zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.

5. Serwis ATELIORA zastrzega sobie możliwość ingerencji w konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia, wady, awarii lub problemu w funkcjonowaniu konta lub serwisu.

6. Serwis ATELIORA nie będzie rozpatrywał reklamacji do niego zgłoszonych, a dotyczących usług świadczonych za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu serwisu ATELIORA.

 

 

 

6. Odpowiedzialność:

 

 

§ 20. Oświadczenie serwisu ATELIORA:

 

1. Serwis ATELIORA zobowiązuje się do zapewnienia najwyższej staranności przy świadczeniu usług związanych z korzystaniem z serwisu.

2. Serwis ATELIORA nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności poprzez działanie siły wyższej, awarie sprzętu oraz niedozwolone ingerencję Użytkownika, nawet wówczas gdy prowadziłoby to do utraty danych znajdujących się na koncie Użytkownika.

3. Serwis ATELIORA nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do konta Użytkownika oraz innych funkcji serwisu związanych z dokonywanymi zmianami w serwisie pod warunkiem uprzedniego poinformowania Użytkowników o planowanej przerwie oraz czasie jej trwania.

 

 

§ 21. Wyłączenie odpowiedzialności serwisu ATELIORA:

 

1. Serwis ATELIORA nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę zdjęć, nagrań, plików audio i video oraz innych informacji umieszczonych przez Użytkowników w serwisie.

2. Serwis ATELIORA nie ponosi odpowiedzialność za treść informacji prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające takie informacje narażone są na odpowiedzialność karną i cywilną.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowania będące naruszeniem prawa bądź wywołujące szkodę, a związane choćby pośrednio z korzystaniem z serwisu ATELIORA, w szczególności za naruszenie praw autorskich, praw do wizerunku, praw pokrewnych, dóbr osobistych, a także podanie nieprawdziwych danych lub ujawnienie jakiejkolwiek tajemnicy.

4. Serwis ATELIORA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakichkolwiek zobowiązań zawartych, choćby pośrednio, w związku z korzystaniem z serwisu.

5. Serwis ATELIORA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku awarii, przerw, błędów w funkcjonowaniu serwisu.

6. Serwis ATELIORA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania programów lub plików udostępnionych przez serwis.

7. Serwis ATELIORA nie ponosi odpowiedzialność za modyfikacje zdjęć udostępnionych przez Użytkowników związane z ich rozdzielczością lub jakością kompresji, a wynikające z działania narzędzi serwisu. Dotyczy to w szczególności takiej modyfikacji, która uniemożliwi odzyskanie wersji pierwotnej zdjęcia.

8. Serwis ATELIORA nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje zdjęć dokonane przez Użytkowników, dokonane także przy użyciu narzędzi udostępnionych przez serwis. Przepis ust. 7 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.

9. Serwis ATELIORA nie daje żadnej gwarancji na prawidłowe działanie serwisu w całości lub w części.

10. Serwis ATELIORA nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika związane z korzystaniem z serwisu w innej wersji językowej niż domyślna dla Użytkownika.

11. Serwis ATELIORA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe podczas testowania serwisu zwanego wersją BETA.

 

 

§ 22. Działania serwisu ATELIORA:

 

1. Serwis ATELIORA zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwisu wszelkich treści:

a) o charakterze pornograficznym, w jakiejkolwiek formie zabronionej przez przepisy prawa polskiego, w szczególności materiałów pornograficznych z udziałem małoletniego, z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem;

b) zawierających inne treści zakazane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

c) obrażających inne osoby;

d) promujących inne strony internetowe, w szczególności o charakterze konkurencyjnym;

e) zawierających wulgaryzmy lub zawierających zwroty mogące naruszyć cudze dobra osobiste;

f) naruszające lub zagrażające dobrym obyczajom, w tym związanym z korzystaniem z Internetem;

g) co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że mogą one pochodzić z przestępstwa;

h) co do których zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu ich pochodzenie z przestępstwa lub naruszenie przy ich pomocy, choćby pośrednio, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Serwis ATELIORA udostępni informacje dotyczące treści wskazanych powyżej na żądanie odpowiednich organów państwowych, w szczególności powołanych do ścigania przestępstw.

3. Serwis ATELIORA oświadcza, że dołoży należytej staranności do usunięcia treści, o których mowa w ust. 1 i jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za ich umieszczenie w serwisie, które nie zostanie niezwłocznie ujawnione i usunięte.

4. Użytkownik zobowiązuje się do informowania serwisu ATELIORA o każdym przypadku naruszenia Regulaminu, w szczególności o umieszczeniu w nim jakichkolwiek treści wymienionych w ust. 1.

 

 

7. Postanowienia końcowe:

§ 23. Dostępność regulaminu.

1. Regulamin serwisu ATELIORA jest dostępny na stronie internetowej https://www.ateliora.com/pl/regulamin

2. Wszelkie interpretacje regulaminu powinny być dokonywane wyłącznie w oparciu o jego tekst dostępny pod adresem internetowym wskazanym w ust. 1.

3. Podstawowym i jedynym źródłem prawi obowiązków dotyczących serwisu oraz Użytkowników jest jego wersja w języku polskim. Wszystkie wersje obcojęzyczne posiadają jedynie charakter informacyjny.

 

 

§ 24. Zmiana regulaminu.

Serwis ATELIORA zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień regulaminu w każdym czasie poprzez wskazanie ostatniej zmiany na początku treści regulaminu zamieszczonego pod adresem internetowym https://www.ateliora.com/pl/regulamin .

 

§ 25. Rozwiązanie umowy.

W przypadku braku akceptacji dla nowych postanowień regulaminu, Użytkownik ma możliwość odmowy ich akceptacji, czego skutkiem jest wygaśniecie umowy między serwisem ATELIORA a Użytkownikiem, a następnie usunięcie konta Użytkownika. Brak akceptacji dla nowych postanowień regulaminu musi zostać wyrażony za pomocą pisma skierowanego na adres serwisu ATELIORA i nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek roszczeń finansowych względem serwisu ATELIORA.

 

§ 26. Prawo właściwe.

1. Regulamin serwisu ATELIORA został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Wszelkie spory powstałe między serwisem ATELIORA a Użytkownikiem rozstrzygane będą w oparciu o postanowienia regulaminu, a w kwestiach nieuregulowanych znajdą zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

§ 27. Obowiązywanie regulaminu.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej serwisu ATELIORA.

2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień regulaminu na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia regulaminu pozostają w mocy

Ateliora na Facebook Odwiedź naszą stronę na facebooku i zostań naszym fanem, a dowiesz się przed innymi o wydarzeniach i konkursach związanych z naszym portalem.
Creative Commons Nasz serwis pozwala nadawać każdej fotografii oznaczenia o prawach autorskich bazujących na rozwiązaniach Creative Commons. Kliknij na logo aby dowiedzieć się więcej o międzynarodowym projekcie Creative Commons.